อัพเดทล่าสุดเมื่อ มิถุนายน 3, 2023

Located in Hoek van Holland, De Strandkantine is a vibrant and exciting destination for beach lovers and adventure enthusiasts. Situated along the beautiful coastline, this beach establishment offers a wide range of activities and experiences that cater to all ages and interests.

One of the standout features of De Strandkantine is its unique offering of sandboarding, making it one of the very few locations in the Netherlands where this thrilling sport can be enjoyed. Sandboarding is a popular activity that combines the adrenaline rush of snowboarding with the scenic beauty of sandy dunes. As you navigate the sandy slopes, you’ll experience the exhilaration of gliding down the dunes, feeling the wind in your hair and the sand beneath your feet.

เล่นแซนด์บอร์ดใน Hoek van Holland
เล่นแซนด์บอร์ดใน Hoek van Holland

Sandboarding at Senang Strand, ฮุค ฟาน ฮอลแลนด์

Sandboarding enthusiasts and adventure seekers alike will find their paradise at Senang Surfschool, situated amidst the picturesque dunes of Hoek van Holland. This dynamic surf school offers an array of exciting activities, including the popular and adrenaline-pumping sport of sandboarding. Brace yourself for an exhilarating experience as you slide down the sandy slopes on specially designed boards, akin to the thrill of snowboarding on pristine snow.

Senang Strand, within the premises of Senang Surfschool, is the designated area for sandboarding enthusiasts. ที่นี่, you can easily rent sandboards at a pocket-friendly price of €5 per hour, making it accessible for everyone eager to try their hand at this unique sport. Whether you’re a novice looking to test your skills or a seasoned sandboarder seeking new challenges, the expansive sandy terrain of Hoek van Holland provides the perfect backdrop for an unforgettable sandboarding adventure. Embrace the rush of adrenaline as you descend the dunes, surrendering to the enchanting sensation of the sand beneath your board.

Sandboarding at Senang Strand is an experience that caters to all ages and skill levels, fostering an inclusive and exciting environment for everyone. ดังนั้น, gather your friends, family, or fellow thrill-seekers and prepare to embark on a sandboarding escapade like no other. Discover the thrill, joy, and natural beauty that awaits you at Senang Surfschool’s Senang Strand, where sandboarding becomes an unforgettable chapter in your beachside adventure.

Other Activities at Senang Strand

นอกจากการเล่นแซนด์บอร์ดแล้ว, Senang Strand offers a diverse range of activities to ensure a memorable day at the beach. Surfen is one of the highlights, allowing people of all ages, จาก 5 ถึง 105 ปี, to learn and experience the joy of riding the waves. Surfing lessons are available for individuals, ครอบครัว, and large groups, making it a perfect option for team-building activities or special occasions.

If you’re looking for more beach adventures, Senang Strand has you covered. Engage in exciting group activities like Archery Attack, an action-packed combination of archery, paintball, and dodgeball, or try your hand at Boulderen, a fun and challenging activity that involves climbing on the beach’s own bouldering wall.

For those seeking a unique team-building experience, the Expeditie Robinson offers competitive games and challenges inspired by the popular television show. This activity promotes teamwork, competitiveness, and the thrill of adventure.

After an exhilarating day of activities, relax and unwind at the beachside café of De Strandkantine. Enjoy a cup of coffee or indulge in delicious snacks like tosti, sandwiches, or fries. The café also offers a range of refreshing beverages, including wine and beer, perfect for sipping while basking in the sun.

https://www.instagram.com/p/CrSrWJpITm1/

Practical Information

Senang Surfschool and the various activities at Senang Strand are open to visitors from Monday to Sunday. The opening hours are as follows:

  • Monday to Friday: 9:00 เช้าถึง 6:00 น
  • Saturday and Sunday: 9:00 เช้าถึง 7:00 น

Sandboards can be rented for €5 per hour, allowing you ample time to enjoy the thrilling experience of sandboarding down the dunes. If you’re interested in other activities or have specific inquiries, it is recommended to contact Senang Surfschool directly or visit their เว็บไซต์ for more detailed information and reservations.

De Strandkantine, located at Rechtestraat 31 in Hoek van Holland, is easily accessible by both car and public transportation. Free parking is available at the parking lots near the entrance of the Rechtestraat beach access. If you prefer public transport, Senang is a 15-minute walk from Hoek van Holland Strand Metro Station. Simply follow the concrete path on the beach northward until you reach the Rechtestraat beach access.

เราได้รับค่าธรรมเนียมเมื่อคุณได้รับใบเสนอราคาจาก ชนเผ่าเร่ร่อนของโลก โดยใช้ลิงก์นี้. เราไม่ได้เป็นตัวแทน ชนเผ่าเร่ร่อนของโลก. นี่ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อประกันการเดินทาง. กิจกรรมที่ครอบคลุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางและประเทศที่คุณพำนัก.


แผนที่ยุโรป Sandboarding

ทิ้งคำตอบไว้